Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, HİZMETLİ UNVANLARI İÇİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
  03.10.2023

  T.C.
  CEYHAN 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR,  HİZMETLİ UNVANLARI İÇİN  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   İ L A N 

       06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli sınav ilânı neticesinde Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere; Ceyhan merkez Adliyesine atanmak üzere 10 ve mülhakat Yumurtalık Adliyesine atanmak üzere 3 olduğu halde toplamda 13 adet sözleşmeli Zabıt Katibi, Ceyhan Adliyesine atanmak üzere 5, mülhakat Yumurtalık Adliyesine atanmak üzere 3 olduğu halde toplam 8  Mübaşir, Ceyhan Adliyesine atanmak üzere 1, mülhakat Yumurtalık Adliyesine atanmak üzere 1 olmak üzere toplam 2 Şoför, Ceyhan Adliyesine atanmak üzere 1 Hizmetli ve Ceyhan Adliyesine atanmak üzere 3 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılması yönünde sınav izni verilmiştir. 

       Komisyonumuzca 19.06.2023 tarihinde yapılan sözlü mülakat neticesinde oluşturulan nihai başarı listesi sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranından ilân edilmiş olup, sonuç ekranında BAŞARILI/ASIL ve BAŞARILI/YEDEK olarak görünen adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 18/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bulunduğu mahaldeki Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine en geç 18/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.


  BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1-Son öğrenim durumunu gösteren belgenin (Diploma) Başkanlığımızca veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)

  2-Zabıt Kâtipleri için;

  a) Bilgisayar dersi görmeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika,

  b) Bilgisayar dersi görenler için dersini başarıyla tamamladığını gösteren transkript ya da not durumu belgesi, ( Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans, lise dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç.)
  (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

  3-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

  a) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak “KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR” ibaresi bulunan sağlık raporu,
  *Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati) alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  * Nöroloji : Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  * Göz        : Körlük veya Gece körlüğü olmamak,

  * Kulak-burun-boğaz : Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

  b) Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kimlik Kartı onaylı fotokopisi 

  4-2022 yılı KPSS sonuç belgesi,

  5-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir (Askerlik sevk tarihi ve terhis tarihi belirtir) belgenin aslı veya onaylı örneği, 

  6-Adlî sicil belgesi (arşiv kaydını da gösterir) (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlenmeden önceki soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı)

  7- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

  8-Eş durumu beyan dilekçesi (Evrak teslimi yapacak her aday dolduracak), TIKLAYINIZ.

  9-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe, TIKLAYINIZ.

  10-Sağlık beyan dilekçesi, TIKLAYINIZ.

  11-Mal bildirim formu, TIKLAYINIZ.

  12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. TIKLAYINIZ.

  (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün mavi tükenmez kalem ile imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca cep telefonu girilmesi zorunludur.) 

  İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilânen duyurulur. 

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Türlübaş Mah. Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı No:30 CEYHAN / ADANA

  Telefon

  0 322 6131003 - 0 322 6139219

  Fax : 0 322 6137501

  E-Posta

  ceyhancbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu